Statūti un mērķi

     Organizācijas galvenie mērķi ir Latvijas bārmeņu kvalifikācijas celšana, kā arī dažādu profesionālu, tai skaitā starptautisku konkursu un semināru organizēšana, uzturot un attīstot sakarus ar līdzīgām organizācijām ārvalastīs, kā arī stiprināt sadarbību ar nozares uzņēmējiem un produkcijas izplatītājiem.
     Latvijas bārmeņu federācija vēlas kļūt par “profesionālo ģimeni” un “koleģiāliem draugiem” visiem Latvijas bārmeņiem un bārmenēm. Tādēļ ceram uz Jūsu starpniecību, aicinot visus interesentus apvienoties, kļūstot par LBF biedriem. Organizācijas strukturizācija tiek vedota pēc sekojoša plāna: Rīgā atrodas LBF valde un centrālā nodaļa, valsts mērogā tiek veidotas reģionālās pārstāvniecības Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Latgalē ar šo reģionu LBF biedriem.

„Latvijas Bārmeņu Federācija”

statūti

 

1.      Biedrības nosaukums.

 1.1.  Biedrības nosaukums ir “Latvijas Bārmeņu Federācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

 
2.      Biedrības mērķi.

 2.1.  Biedrības mērķi ir:

2.1.1.     Latvijā strādājošo personu,kuru profesionālā darbība ir saistīta ar darba organizāciju bāros,restorānos,kafejnīcās un viesnīcās,kā arī ar alkoholisko un bezalkoholisko produktu  ražošanu un realizāciju,apvienošana ar mērķi kopīgai sadarbībai;

2.1.2.     Biedrības biedru apvienošana ar mērķi paaugstināt profesionālās zināšanas un apkalpošanas kultūras līmeni Latvijā;

2.1.3.     Konsultāciju sniegšana Biedrības biedriem;

2.1.4.     Piedalīšanās reģionālajos un starptautiskajos bārmeņu meistarības un kokteiļu jaukšanas konkursos, semināros un forumos,kā arī to organizēšana;

2.1.5.     Cita darbība;

 

3.      Biedrības darbības termiņš.

3.1.  Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

 4.      Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

 4.1.  Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona kura sasniegusi 18 gadu vecumu , iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2.  Biedru uzņemšanas kārtība:

4.2.1.       Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža.

4.2.2.       Katrs pieteicējs pēc apstiprinoša valdes sēdes lēmuma tiek uzaicināts klātienē aizpildīt rakstiski iestāšanās bāra zināšanu testu, pēc kura veiksmīgas nokārtošanas pieteicējs tiek uzņemts biedrībā par biedra kandidātu. Tests ir nokārtots ja vismaz 75% no visiem testa jautājumiem ir atbildēti pareizi. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no testa aizpildīšanas brīža. Iestāšanās testa saturu nosaka Biedrības valde. Iestāšanās testa kārtošanas maksa 10 eur.

4.2.3.      Ja iestāšanās tests netiek nokārtots ar pirmo reizi, tad uz atkārtotu testa aizpildīšanu pieteicējs tiek uzaicināts ne ātrāk kā pēc mēneša no pirmā testa kārtošanas brīža. Ja arī ar otro reizi tests netiek nokārtots tad uz katru nākamo testa aizpildīšanu pieteicējs tiek uzaicināts pēc mēneša no pēdējā testa kārtošanas brīža kamēr tests tiek nokārtots.

4.2.4.      Lai biedra kandidāts kļūtu par pilntiesīgu biedrības biedru tam ar aktīvu savu darbību ir jāsasniedz 100 biedrības iekšējos reitinga punktus. Punktu uzskaiti un biedra kandidāta aktivitāšu uzskaiti veic valde.

4.2.5.       Sasniedzot 100 reitinga punktus biedra kandidāts oficiāli kļūst par pilntiesīgu biedrības biedru, neatkarīgi no laika posma kurā ir sasniegti nepieciešamie 100 reitinga punkti, izņemot gadījumus, kad pilntiesīga biedra statuss, pēc valdes sēdes lēmuma,  kandidātam var tikt piešķirts arī ātrāk.

Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo biedra kandidātam vismaz mēneša laikā no 100 punktu sasniegšanas brīža.

4.2.6.      Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.3.  Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.4.  Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.4.1.     biedrs vairāk kā 2 mēnešus kavējis ikgadējo biedra naudas maksājumu;

4.4.2.     biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.4.3.     biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

4.4.4.     biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;

4.4.5.     biedrs savas tiešas darbības rezultātā ir nodarījis jebkāda veida kaitējumu biedrībai vai  tās biedriem;

4.5.  Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5.      Biedru kandidātu tiesības un pienākumi.

 5.1.  Biedrības biedru kandidātiem ir šādas tiesības:

5.1.1.     saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

 5.1.2. piedalīties visos Biedrības rīkotajos pasākumos, biedru sapulcēs iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli

5.2.  Biedrības biedru kandidātu pienākumi:

5.2.1.     ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

5.2.2.   līdz tekošā gada 1.martam iemaksāt ikgadējo biedra naudu 50eiro (piecdesmit eiro) apmērā;

5.2.3.     ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

5.3.  saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

6.      Biedru tiesības un pienākumi.

 6.1.  Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

6.1.1.     piedalīties Biedrības pārvaldē,

6.1.2.  saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

6.1.3.  piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, biedru sapulcēs ,iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

 

6.1.4.      Ikvienam pilntiesīgam biedram ir tiesības saņemt biedra karti. Biedra karte ir biedrības īpašums un izstājoties no biedrības , biedra karte ir jāatgriež biedrībai.

 

6.2.  Biedrības biedru pienākumi:

6.2.1.     ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

6.2.2.     līdz tekošā gada 1.martam iemaksāt ikgadējo biedra naudu 50eiro (piecdesmit eiro) apmērā;

6.2.3.     ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

6.3.  Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

 

7.      Biedrības struktūrvienības.

 7.1.  Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

7.2.  Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

 

8.      Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

 8.1.  Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

8.2.  Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

8.3.  Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 30 aprīlim.

8.4.  Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.5.  Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

8.6.  Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

8.7.  Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8.  Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem.  Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

 

 

9.      Izpildinstitūcija.

 9.1.  Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no sešiem valdes locekļiem.

9.2.  Valdi ievēl biedru kopsapulcē uz trijiem gadiem ar iespēju tikt ievēlētiem atkārtoti.

9.3.  Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

9.4.  Valde valdes priekšsēdētāju ievēl uz trijiem gadiem,ar iespēju tikt ievēlētam atkārtoti.

9.5.  Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

9.6.  Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai visi kopīgi.

9.7.  Valdes locekļi un tās priekšsēdētājs pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

 

10.  Revidents.

 10.1.   Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

10.2.   Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

10.3.   Revidents:

10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

10.4.   Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5.   Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

 

11.                   Biedru nauda

11.1.   Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 50,00 Eur apmērā

 

 


Statūti jaunā redakcijā apstiprināti 2016.gada 6.aprīļa biedru sapulcē.

Par LBF
Atbalstitaji un sponsori